Välkommen på Odis årsmöte!

årsmöteshammare

 

När: Lördag 9: Maj klockan 10.00-18.00
Var: Studiefrämjandet i Lund, Fabriksgatan 2a

I år har vi valt att göra lite annorlunda än tidigare år. Därför har vi bjudit in en föreläsare och kommer att hålla i en doulaworkshop med tricks of the trade. Vill man bara komma för årsmötet är det klockan 13.00 som gäller. Vi bjuder på en lättare macklunch till självkostnadspris.

Program
10.00 Lokalen öppnas
10.15-12.15 Ellinor Nilsson, Akupunktör. Workshop om akupressurpunkter som är bra innan, under och efter förlossningen.
12.15-13.00 Macklunch till självkostnadspris
13.00-15.00 Årsmöte
15.00-18.00 föreläsning Waterbirth och Tricks of the trade med Xana De Silva och Frida Viibus.
18.30 Gemensamt restaurangbesök för dem som önskar

Anmälan
Vi vill att ni anmäler er till oss på info@doula.nu senast onsdagen den 6:e Maj så att vi vet hur många som kommer. Anmäl er gärna också i eventet på facebook. Tänk på att för att få årsmöteshandlingarna behöver ni anmäla er senast en vecka i förväg samt att ni behöver betala medlemsavgift till föreningen så att vi har det tillhanda dagen innan.

Årsmötesdagordning
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande vid årsmötet och anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av ärendelistan
7. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse
8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
9. Föredragning och godkännande av balansräkning och vinst- och förlusträkning för det gångna räkenskapsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av inkomna propositioner (styrelsens förslag) till årsmötet
12. Behandling av inkomna motioner (medlemmarnas förslag) till årsmötet
13. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan
14. Beslutande om:
a) medlems- och serviceavgift för nästkommande år
b) budget för nästkommande år
d) reseersättning för resa till årsmötet
15. Val av styrelse enligt §12
a) beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
b) (eventuellt) val av ordförande för två år
c) (eventuellt) val av kassör för två år
d) val av styrelseledamöter på 2 år
e) eventuella fyllnadsval på 1 år
f) val av suppleanter, på 1 år, i vald ordning
16. Val av revisor
17. Val av två personer till valberedning
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.