• En ODIS-doula har förståelse för den stora livsförändrande händelse graviditet och förlossning är.
 • En ODIS-doula utövar sitt yrke med empati och lyhördhet.
 • En ODIS-doula har kunskaper dels om födelseprocessens fysiologi och kan förklara den samt också om kvinnans emotionella behov under förlossningen.
 • En ODIS-doula är närvarande under hela förlossningen och lämnar inte den födande kvinnan annat än om det är absolut nödvändigt eller om hon ber om det själv.
 • En ODIS-doula har tystnadsplikt. Det innebär att du inte får avslöja namnet på dina klienter. Du får inte heller avslöja sådana detaljer om klienterna eller om deras förlossningar att det kan innebära att klienterna kan identifieras eller att deras förtroende sviks.
 • En ODIS-doula kritiserar inte eller ifrågasätter barnmorskan, läkaren eller annan professionellt verksam under förlossningen inför klienten.
 • En ODIS-doula ger emotionellt och praktiskt stöd till den födande kvinnan och hennes anhöriga. Hon försöker ge en objektiv syn på vad som händer och objektiv information.
 • En ODIS-doulas uppgift är att ge kvinnan en positiv förlossningsupplevelse och en känsla av ”empowerment”.
 • ODIS rekommenderar alla aktiva medlemmar att ta ut ett skäligt arvode för sina doulatjänster. Därför bör du som aktiv medlem bedriva din doulaverksamhet i företagsform.
 • En ODIS-doula bör, vid varje nytt uppdrag, upprätta ett skriftligt avtal med klienten, där det tydligt framgår vad arvodet är och hur/när det ska betalas, under vilken period som doulan har beredskap, vilket ansvar klienten har för att doulan kontaktas i god tid före förlossningen, vilken inställelsetid som doulan har sedan förlossningen börjat, och vilka villkor som gäller för en eventuell hel- eller del- återbetalning av arvodet.
 • En ODIS-doula ger inte några medicinska råd eller gör några medicinska undersökningar. Hon tar inte heller något medicinskt ansvar. Detta bör du som doula göra klart för dina klienter inför varje nytt uppdrag, och det bör även anges i det avtal som skrivs med klienten.
 • En ODIS-doula sätter alltid klientens intresse i första rummet. Du får inte utöva otillbörliga påtryckningar på klienterna. Du bör aktivt uppmuntra klienterna att fatta sina egna beslut om vården inför och under förlossningen, och du måste acceptera de beslut som klienterna fattar, även om du personligen har en avvikande åsikt.
 • En ODIS-doula rekommenderas att inte skriva avtal med eventuell sponsor. En doula verksam i sitt företag rekommenderas att vara försiktig med att skriva avtal med eventuell sponsor. En doula bör lägga stor vikt vid att uppfattas som neutral gentemot sin arbetsgivare.
 • En ODIS-doula bör regelbundet uppdatera sig inom sitt område och du bör minst två gånger per år delta i någon av föreningen anordnad aktivitet såsom workshops, seminarier, studiebesök osv.
 • Alla ODIS-doulor bör sträva efter att inta en i alla avseenden professionell hållning i sin verksamhet som doulor, att verka för god doula sed och att sprida kunskap om, och respekt för, doulans arbete.