ODIS stadgar från årsmötet 2018-05-05 i Göteborg

§1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är ODIS – Organisationen för Doulor och Förlossningspedagoger i Sverige.

§2 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens säte är Sverige.

§3 FÖRENINGENS UPPGIFTER

ODIS har till uppgift att sprida kunskap om doulans och förlossningspedagogens arbete samt att förmedla kontakt mellan doulor, förlossningspedagoger och föräldrar.
ODIS har också till uppgift att utbilda och certifiera doulor och förlossningspedagoger samt sätta upp riktlinjer för dessa utbildningar. ODIS ska vidare sätta upp riktlinjer för hur doulor och förlossningspedagoger bör arbeta efter sin utbildning.
ODIS kan arrangera workshops, föreläsningar och annan fortbildning som är tillgänglig för doulor, förlossningspedagoger samt andra intresserade personer som verkar inom föreningens syfte. Föreningen kan också stötta andra aktörers liknande verksamheter.

§4 MEDLEMSKAP

Till medlem i föreningen antas den som har intresse av föreningen och dess syfte.
Ordinarie medlem blir den som är doula eller förlossningspedagog och erlägger den årsavgift som beslutats på årsmötet. Ordinarie medlem har rösträtt på årsmöte och medlemsmöten. Ordinarie medlem har också rätt att stå med och presenteras på ODIS hemsida.
Stödmedlem blir den som erlägger medlemsavgift (ej serviceavgift) som beslutats på årsmötet. Stödmedlem har ej rösträtt och kan ej stå med på hemsidan. Som stödmedlem behöver man varken vara doula eller förlossningspedagog. Medlemskapet gäller per kalenderår.

§5 ÅRSAVGIFT

Årsavgiften för ordinarie medlem består av serviceavgift (50%) och medlemsavgift (50%). Årsavgiften för stödmedlem utgörs endast av medlemsavgiften.
Avgiftens storlek beslutas av föreningens årsmöte. Dock gäller att ny medlem som betalar sin medlemsavgift tidigast 1:a oktober enbart betalar nästkommande år och får resterande 3 månader av nuvarande år inkluderat i avgiften för nästkommande år.
Styrelsemedlemmar beviljas avgiftsbefrielse nästkommande år om de uppfyller kraven som aktiv styrelsemedlem. Krav för aktiv styrelsemedlem är deltagande på minst 5 styrelsemöten under året. Avgiftsbefrielsen inkräktar inte på ordinarie medlems rättigheter.

§6 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Den medlem som inkommer med en begäran till styrelsen därom eller som misslyckats med att erlägga medlemsavgift senast den 1 mars får sitt medlemskap återkallat.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller riktlinjer eller som allvarligt skadar föreningen kan av majoritetsbeslut under styrelsemöte bli avstängd från föreningen.
Avstängningens längd beslutas av styrelsen, dock längst till nästa ordinarie årsmöte där avstängningen antingen ska upphävas eller resultera i uteslutning ur föreningen. Avstängning genererar inte återbetalning av medlemsavgift.

§7 RÄKENSKAPSÅR SAMT VERKSAMHETSÅR

Föreningens räkenskapsår är första januari till sista december.
Föreningens verksamhetsår löper från årsmöte till årsmöte.

§8 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet sker per e-post, via hemsidan samt via Facebook. Kallelse ska vara utsänd senast tre veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet sändes till anmälda medlemmar eller medlemmar som begärt handlingar, senast en vecka före årsmötet. Rösträtt på årsmötet har medlemmar som för året erlagt medlemsavgift. Medlem som inte kan närvara vid årsmöte kan rösta via annan medlem genom fullmakt. Dock kan en person endast rösta med maximalt en fullmakt. Vid beslut i punkt 10 i ärendelistan för årsmöte har styrelsens ledamöter inte rösträtt.
Extra årsmöte hålls då minst 2/3 av styrelsen finner lämpligt, då minst 10% av medlemmarna eller om revisorerna begär det. Kallelse till extra årsmöte skall av styrelsen utsändas minst tre veckor i förväg. Handlingar till det extra årsmötet skall bifogas i kallelsen.
På ordinarie årsmöte får beslut fattas i andra ärenden än de som är angivna i kallelsen endast om det är en omedelbar följd av ärende som finns upptaget i kallelsen eller om ¾ av de röstande samtycker till detta. På extra årsmöte får endast beslut fattas i ärenden som är upptagna i kallelsen.

§9 ÄRENDELISTA ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande vid årsmötet och anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av ärendelistan
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
8. Föredragning av balansräkning och vinst- och förlusträkning för det gångna räkenskapsåret
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av inkomna propositioner (styrelsens förslag) till årsmötet
12. Behandling av inkomna motioner (medlemmarnas förslag) till årsmötet
13. Godkännande av förslag till verksamhetsplan
14. Beslut om:
a) medlems- och serviceavgift för nästkommande år
b) budget för nästkommande år
c) reseersättning för resa till ODIS-godkända aktiviteter
15. Val av styrelse enligt §12
a) beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
b) (eventuellt) val av ordförande för två år
c) (eventuellt) val av kassör för två år
d) val av styrelseledamöter på 2 år
e) eventuella fyllnadsval på 1 år
f) val av suppleanter, på 1 år, i vald ordning
16. Val av revisor
17. Val av två personer till valberedning
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

§10 PROPOSITIONER OCH MOTIONER

Propositioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 31 mars.

§11 STYRELSE

Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter samt högst fem suppleanter. Styrelsen följer verksamhetsåret.
Ordförande samt kassör väljs av årsmötet på två år vardera med överlappning. Styrelseledamöter väljs på två år växelvis. Suppleanter samt revisor väljs av årsmötet på ett år.
Styrelsen konstituerar sig och bestämmer eventuella andra poster som de anser sig behöva. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanter är delaktiga i det kontinuerliga styrelsearbetet samt är inbjudna till alla styrelsemöten och inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro i vald ordning.

§12 STADGEÄNDRING

Ändring av föreningens stadgar kan ske genom beslut på årsmötet med minst ¾ majoritet.

§13 UPPLÖSNING

Förslag om föreningens upplösning får läggas fram endast på ordinarie årsmöte och ska skriftligen insändas till styrelsen senast 4 månader före årsmötet. För att upplösningsbeslut ska bli giltigt måste det fattas med ¾ röstmajoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutas föreningens upplösas, skall årsmötet även besluta att föreningens tillgångar ska överlämnas till annan organisation vars syfte så nära som möjligt sammanfaller med ODIS syfte.

§14 ANSVAR

ODIS kan inte ställas till svars för hur enskilda doulor eller förlossningspedagoger utövar sin verksamhet.

Bilagor:

Bilaga 1:
Kriterier för ODIS-certifierad doula

Tillstånd att kalla sig ODIS-certifierad doula ges till medlemmar som uppfyller följande krav:

  • Har läst samt skriftligen reflekterat över den litteratur som ingår i ODIS aktuella litteraturlista.
  • Har genomgått en av ODIS godkänd doulautbildning.
  • Har haft tre fullständiga uppdrag som utbildad doula samt lämnat egna skriftliga redogörelser för dessa uppdrag till styrelsen.
  • Har fullgjort ODIS skriftliga prov med resultat som godkänts av styrelsen.

Bilaga 2:
Fullmakt

En fullmakt ska vara undertecknad med namn och datum av medlem som önskar rösta med fullmakt. Fullmakten ska lämnas till presidiet på årsmötet och bifogas årsmötesprotokollet som bilaga.

En person kan bara ha fullmakt från en medlem.  Att ombud endast får företräda en medlem utöver sig själv grundas i att ingen enskild ska kunna samla ihop röster från oengagerade medlemmar.

En fullmakt kan begränsas till en enskild fråga eller beröra flera specifika frågor så länge det tydligt framgår i fullmakten.